piatok, mája 12, 2006

Alexander Vezenkov: History Against Geography: should we always think of the Balkans as part of Europe?, 17. 5. 2006

Abstrakt
The project aims to show that the conventional approach to consider the Balkans “one of the Europe’s regions” could be misleading. This is demonstrated in detail in the field of urban studies where the so called “Balkan city” has a twin, namely the “Anatolian city.” In what concerns the XIV-XIX centuries both could be understood only in the broader context of the studies on Islamic/Oriental cities. More generally, it is argued that the ambition to present the history of the Balkan Peninsula as integral part of the European history is a politically motivated choice. This approach, that by large dominates the national historiographies in the Balkans, is unfortunately counterproductive.

Bio
Alexander Vezenkov študoval na Univerzite v Sofii (MA, 1995; PhD, 2001), na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (MA, 1998) a na Inštitúte vyššieho vzdelávania v oblasti sociálnych vied (EHESS) v Paríži (DEA, 2000). Ako nezávislý odborník sa podieľal na výskumných projektoch v Istanbule, Sofii a Bukurešti, v súčasnosti pôsobí ako asistent na “Institut für die Wissenschaften vom Menschen” vo Viedni. Pracuje na témach urbánnych dejín 19.-20. storočia a histórii inštitúcií komunistických režimov.

piatok, apríla 28, 2006

Katarína Novákova:Socioprofesná skupina vinohradníkov. Transformácia skupinových hodnôt a ich odraz v materiálnej kultúre., 3.5.2006

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá socioprofesnou skupinou vinohradníkov, súčasným stavom vinohradníckej kultúry v lokalite a procesmi transformácie jej tradičného modelu do súčasnej podoby, ktorá sa vykryštalizovala v priebehu druhej polovice 20. storočia. Príspevok má snahu podchytiť a definovať zmeny, ktoré v skupine nastali počas obdobia socialistického hospodárenia družstevnej dediny. Má za cieľ zmapovať aj nové tendencie, ktoré vplývajú na život, prácu, kultúru a formovanie tejto socioprofesnej skupiny po politickej zmene, ktorá nastala v r. 1989.
Nakoľko bolo celé stáročia vinohradníctvo pre väčšinu ľudí v sledovanom regióne hlavným zdrojom ekonomiky a odrážalo sa v jeho kultúre, napriek niekoľko desaťročnému oslabeniu počas socialistického vývinu Slovenska, sa vinohradnícky charakter obcí navonok do veľkej miery zachoval.

Bio:
Katarína Nováková (1979) študovala históriu a etnológiu na FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Problematike socioprofesných skupín sa venovala už vo svojej diplomovej práci: Horskí nosiči. Historicko- etnologický pohľad na socioprofesnú skupinu, ktorú obhájila v r. 2002. Od roku 2002 pôsobí ako interná doktorandka v ústave etnológie SAV. Momentálne je pár dní pred odovzdaním dizertačnej práce. Externe prednáša na katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave.
Profesné záujmy: materiálna kultúra, agrárna kultúra, vinohradníctvo, socioprofesné skupiny, ľudový odev.

utorok, apríla 18, 2006

Juraj Buzalka: Rituál, etnické prebudenie a postsocialistická transformácia, 19. 4. 2006

Abstrakt
Na príklade revitalizácie pohansko-kresťanského rituálu, ktorý oslavuje návrat k tradícii, blízkosť k prírode, a ktorý zdôrazňuje'kultúrne' špecifiká ukrajinskej menšiny v juhovýchodnom Poľsku, sa prezentácia zameriava na komplex procesov vyplývajúcich z postsocialistickej transformácie. Hlavným argumentom je, že nárast turizmu, rola médií a politika multikulturalizmu výrazne prispievajú k
skupinovej identifikácii založenej na logike a mechanizmoch nacionalizmu.

Bio
Juraj Buzalka študoval žurnalistiku-politológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (Mgr.) a sociálnu antropológiu na University of Sussex, Brighton, UK (MA).
Pôsobil ako doktorand na Max Planck Institute for Social Anthropology a Ústave etnológie SAV, momentálne je pár dní po odovzdaní doktorskej práce na Martin Luther Universitaet
Halle-Wittenberg.
Výskumná oblasť: Poľsko, Slovensko.
Profesionálne záujmy: antropológia politiky Európy, nacionalizmus, sociálne
transformácie, rituál, pamäť.
Je členom redakčnej rady časopisov Slovak Foreign Policy Affairs a Zahraničná politika.

pondelok, apríla 03, 2006

Milan Hrabovský:Príčiny vzniku rasizmu v analýze diela Hannah Arendtovej, 5.4.2006


Bio
Milan Hrabovský (1978) je absolventom odboru filozofia na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2005 je na doktorandskom štúdiu. Vo svojej práci sa venuje problematike holocaustu, antisemitizmu a rasizmu.

štvrtok, marca 16, 2006

Jitka Slezáková: Varieta vietnamské češtiny jako příklad transkulturní komunikace v České republice, 22.3.2006

Seminár bude o 17.30 v sídle Výberového vzdelávacieho spolku, Dostojevskeho rad c. 1 - oproti Umelke, v byvalej SME na 1. posch., Elektronicky zvoncek - B112

Abstrakt
Moje práce se jmenuje „Varieta vietnamské češtiny jako příklad transkulturní komunikace v České republice“. Je založená na terénním výzkumu a následné sociolingvistické analýze jazykové variety, kterou v ČR mluví vietnamští obchodníci. V prezentaci se nebudu zaměřovat na jazykový rozbor variety, ale spíš na teoretický problém jejího zařazení a charakteru v rámci potenciálních výsledků kontaktních situací. Kromě toho provedu srovnání možností pro uchování identity etnické menšiny Vietnamců v současnosti a v době počátků vietnamské komunity v ČR. Sleduji následovní problémy:
1. Podmínky pro udržení menšinové vietnamském identity v České republice v čase jejího formováni
2. Vplyv nových podmínek na udržení vietnamské identity v současnosti
3. Role komunity v procese změny
4. Sebereflexe vietnamské komunity
5. Vztah členů menšiny k české většině
6. Jazyk jako hlavni znak vietnamské identity
7. Perspektivy vietnamské komunity v České republice

Bio
Jitka Slezáková je PhD študentkou na Fakultě humanitních studií UK v Prahe.Venuje sa sociolingvistickej antropológii.

utorok, marca 14, 2006

Tereza Habáňová: Krstenie židovských detí v kontexte konverzií v 18. storočí, 15.3.2006

Seminár bude o 17.30 v sídle Výberového vzdelávacieho spolku, Dostojevskeho rad c. 1 - oproti Umelke, v byvalej SME na 1. posch., Elektronicky zvoncek - B112

Abstrakt
Vo svojej prezentácii by som chcela predstaviť článok, ktorý pripravujem ako jeden z výstupov bádania k mojej dizertačnej práci, zaoberajúceho sa sociálnymi a kultúrnymi aspektmi života židovských spoločenstiev na území súčasného Slovenska a Moravy v 18. storočí. Článok sa sústredí na tému konverzií židov ku katolicizmu v danom období, pričom v centre pozornosti sú fenomény súvisiace s krstením židovských detí. Jedná sa o komplexnú problematiku, ktorá mala v danom období kontroverzný a konfliktný charakter a predstavovala tiež politikum. Krstenie židovských detí, či už sa udialo z vôle jedného z rodičov, ktorý sám konvertoval, alebo bolo výsledkom svojvoľného aktu zo strany kresťanov, malo na život týchto detí, ich rodín, ale aj celých židovských komunít vážny dopad a často i tragické následky. Krst platil za nezvratný a dobová právna prax v habsburskej monarchii nariaďovala katolícku výchovu týchto detí, čo znamenalo ich bezodkladné odlúčenie od židovského prostredia, bez ohľadu na odpor jedného či oboch židovských rodičov. Zámerom článku je objasniť dobové sociálne a politické kontexty takýchto krstov, ktoré boli často realizované protiprávnym spôsobom, postoje, aké k nemu zaujímali úrady štátnej správy a cirkevné inštitúcie a ich dôsledky v živote židovských komunít.

Bio
Som absolventkou magisterského štúdia na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v špecializácii etnológia (diplomový odbor) – religionistika (1997-2003). Od r. 2003 som na doktorandskom štúdiu na Ústave etnológie Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Venujem sa historicky orientovanému bádaniu problematiky židovských komunít. Takto bola zameraná už moja diplomová práca, „Židovská obec v Stupave v 18. storočí – pokus o historicko-antropologickú analýzu“. V rámci doktorandského štúdia sa sústredím na územie dnešného Slovenska a Moravy v období 18. storočia.

piatok, marca 03, 2006

Miloslav Bahna: Zamestnávatelia au pair: kto sú, koho hľadajú a čo očakávajú?,8. 3. 2006

Seminár bude o 17.30 v sídle Výberového vzdelávacieho spolku, Dostojevskeho rad c. 1 - oproti Umelke, v byvalej SME na 1. posch., Elektronicky zvoncek - B112

Abstrakt
Na v literatúre konštatované vzkriesenie povolania slúžky v európskych domácnostiach sa snažím nadviazať svojou analýzou inzerátov rodín, hľadajúcich au pair cez Internet. Dôvody nárastu záujmu o lacnú starostlivosť o deti a domácnosť sú jasné a nejasné zároveň - Je to zvýšená zamestnanosť žien? Neochota mužov podieľať sa na domácich prácach? Alebo je dopyt logickým dôsledkom nadbytku takejto pracovnej sily?
Na tieto otázky sa pokúšam odpovedať analýzou - kvantitatívnou aj kvalitatívnou - tisícok inzerátov rodín z celého sveta uverejnených v internetových au pair agentúrach. Popri hľadaní súvislostí medzi dopytom po au pair a sociálnou politikou krajiny sa snažím vytvoriť typológiu zamestnávateľov au pair.

Bio
Miloslav Bahna (1975) pracuje na Sociologickom ústave SAV. Okrem au pair sa venuje migrácií mladých. Migrácia zo Slovenska je aj téma jeho dizertačnej práce. Zostáva verný aj absolvovanému štúdiu informatiky a podieľa sa na vzniku Slovenského archívu sociálnych dát.